Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

1: Toepasselijkheid

1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmelding-formulieren.

1.2: Wanneer er in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind. Vooral wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/ verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

2: Aanmelding en Inschrijving

2.1: Aanmelding voor deelname aan de activiteiten Street Soccer School dient te geschieden door het inzenden van het inschrijfformulier via onze website of per mail naar info@streetsoccerschool.nl.

2.2: Hierop stuurt Street Soccer School een uitnodiging voor een gratis proeftraining per mail, zodat wij daarna het traject kunnen bepalen wat wij de speler kunnen aanbieden.

2.3 Na de training neemt Street Soccer School (telefonisch) contact op met de ouder mbt het mogelijke traject bij Street Soccer School, bij wederzijds akkoord zal dan een strippenkaart aangeboden worden voor de duur van minimaal 10 strippen (trainingen) .

 

3: Betalingsvoorwaarden – Procedure

3.1: Na inschrijving volgt er een factuur waarin de betalingsprocedure wordt omschreven, hoe te handelen om de contributie te voldoen.

3.2: U dient vooraf te betalen door een strippenkaart aan te schaffen .

3.4: Bij het niet of niet tijdig afnemen van een strippenkaart binnen de gestelde betalingstermijn heeft Street Soccer School het recht om het desbetreffende kind uit te sluiten van deelname aan de activiteit waarvoor hij ingeschreven is.

 

4: Afmelding en Administratiekosten

4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de activiteiten van minimaal 10 trainingen waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven en is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.

4.2: In geval van ziekte, vervangende activiteiten of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich af te melden bij Street Soccer School. Voor contact gegevens zie www.streetsoccerschool.nl

4.3:  De trainingen gaan in principe altijd door, maar Street Soccer School behoud het recht tot het eventuele vervallen van een dag. Wij zullen de dagen inhalen na de laatste trainingsdag . Wij zullen deelnemers per e-mail, via de verzendlijst en/of de website op de hoogte stellen.

5: Aansprakelijkheid en Gedrag

5.1: Street Soccer School kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures.

5.2: Street Soccer School is te gast bij de diverse voetbalverenigingen. Wij verzoeken de deelnemers zich correct te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

5.3: Deelname aan de trainingen is geheel vrijblijvend en op eigen initiatief.

5.4: Wij verzoeken de deelnemer op tijd aanwezig te zijn. Bij te laat verschijnen voor de training kan je geweigerd worden.

5.5: Het dragen van de kleding van Street Soccer School is verplicht.

5.6: Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

5.7: Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de les en het de volgende les weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van de cursus zonder restitutie van het reeds betaalde deelnemersbijdrage.

 

6: Kleding

6.1: Deelnemers krijgen na inschrijving en het voldoen van hun eerste betaling het kledingpakket.

6.2: Tijdens de training is het verplicht de kleding van Street Soccer School te dragen.

6.3: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de training is verplicht.

6.4: Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild tenzij Street Soccer School de mogelijkheid heeft. Dit is niet verplicht.

 

7: Trainers

7.1: De trainers zijn zelf opgeleide trainers door Street Soccer School.

7.2: De trainers zijn actief bij een onderdeel, de kinderen draaien door in de onderdelen.

7.3: De trainers kunnen te allen tijde vervangen worden door een andere trainer.

 

8: Multimedia

8.1: Street Soccer School behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden.

8.2: Ouders en deelnemers geven middels het akkoord op de algemene voorwaarden toestemming op het nemen van foto’s en / of filmopnames.

8.3: Indien dit niet gewenst is dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, wij zullen er voor zorgen dat het bij volgende productie verwijderd wordt.

9: op en aanmerkingen 

9.1: Indien er op en aanmerkingen zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen ontvangen wij die graag zsm na constatering en te richten aan: info@streetsoccerschool.nl. 

10: Disclaimer

10.1: Street Soccer School en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het volgen van de activiteiten van Street Soccer School of toepassing van de behandelde oefenstof. Street Soccer School bepaald welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.

10.2: De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Street Soccer School , gevestigd te Nieuwegein, Nederland.

 

  • Elandweide 54
  • 3437 CS Nieuwegein
  • kvk-nummer: 78436443
  • 06 – 34879411